Zadania Asystenta

Strona główna / Zadania Asystenta

ASYSTENT RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach wspiera rodziny przeżywające trudności             w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec małoletnich dzieci poprzez objęcie pomocą asystenta rodziny.

Zadania asystenta rodziny określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej              z dnia 9 czerwca 2011 r.:

Art. 15.

  1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                 i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów z dziećmi

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818)

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,                                  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się                  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

  1. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19, udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.
  2. Plan pracy z rodziną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.
  3. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Asystent rodziny realizuje również zapis ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

W Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach funkcję asystenta rodziny pełnią:

Agnieszka Oboza

Marzena Szewczyk

Sabina Wojewodzic

Kontakt:

Ul. E. i K. Wojtyłów 4. 34-100 Wadowice

Pok. 06

Telefon kontaktowy: 33 823 28 18 wew. 106