Świadczenia rodzinne

Strona główna / Świadczenia dla rodzin / Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
· zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
· świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne,
· zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
· świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b,
· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
· świadczenie rodzicielskie,
· zasiłek dla opiekuna  regulowany odrębną ustawą.

 Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim,
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
  o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,(Dz. U. z 2018 poz. 2094) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart. 139 a ust.1 lub art. 139 o ust.1 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub

–w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin,
z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, ·przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,                              e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoba która nabyła prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wysokość kryterium dochodowego:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł  w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje również tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,
 2. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
  z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka
  w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
 3. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza kwoty:  1.922,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty: 764,00 zł lub gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (aktualna kwota zasiłku 95,00 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie i zasiłek dla opiekuna nie są świadczeniami uzależnionymi od dochodu rodziny.

Świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b ( tzw. Becikowe Burmistrzowe)

Tut. Ośrodek realizuje również uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach, w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w danym roku. Świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka wypłacane jest w wysokości 1.000 zł na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci  podczas jednego porodu jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.000 zł na każde dziecko.

Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie zamieszkałemu na pobyt stały na terenie Gminy Wadowice, niezależnie od wysokości dochodów. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób, które przysposobiły dziecko. Świadczenie, o którym mowa, może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden raz.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wadowicach w terminie 4 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku określa Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach. Świadczenia nie przyznaje się w przypadku nie zamieszkiwania rodzica i dziecka na terenie Gminy Wadowice w okresie od urodzenia dziecka do dnia wydania decyzji. Przyznanie świadczenia może być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  W/wym. świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Opublikowano dnia 14.11.2019 r. Autor: MOPS Wadowice

Wnioski i załączniki do pobrania:

wnioski