Fundusz alimentacyjny

Strona główna / Świadczenia dla rodzin / Fundusz alimentacyjny

 

Fundusz alimentacyjny

 

 

 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
    społecznym,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia  na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1  pkt 3  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399),
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu
    uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy posiada zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów oraz gdy dochód rodziny, pomniejszony o należny podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne z roku poprzedzającego okres świadczeniowy,
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie  na osobę uprawnioną.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy
    zastępczej
  • zawarła związek małżeński.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji z dnia 7 września 2007 r.( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.) określa również sposoby podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Nadrzędnym celem podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zwiększenia skuteczności egzekucji, prowadzonej  przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

 

Opublikowano dnia 13.11.2019 r. Autor: MOPS Wadowice

 

Wnioski i załączniki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111