Programy z budżetu państwa – 2024r

Strona główna / Programy z budżetu państwa – 2024r

Programy z budżetu państwa - 2024r

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnienia pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. do 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana:

– osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1552,00 zł netto miesięcznie;

– w przypadku rodzinny, gdy dochód na jednego członka wynosi nie więcej niż 1 200,00 zł netto miesięcznie.

Zadanie w 60% finansowane jest z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja środków finansowych na rok 2024 ( zgodnie z aneksem nr 1/2024 z dnia 27.06.2024r. do umowy nr 165/OPS/D/2024 z dnia 5 lutego 2024 roku wynosi 53 078,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 ). Udział środków własnych Gminy Wadowice powinien stanowić  nie mniej niż 40 % całkowitego kosztu Programu. W budżecie Gminy Wadowice zabezpieczona na ten cel jest kwota  55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom, w zależności od potrzeb dotyczących realizacji Programu.

Całkowita kwota zadania wynosi  108 078,00 zł

Pomoc w formie posiłku realizowana jest

dla dzieci i młodzieży – w formie posiłków opłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wadowicach i wydawanych w przedszkolach i stołówkach szkolnych;

dla dorosłych – w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności lub w formie posiłków (refundacja kosztów posiłków przyznanych osobom bezdomnym w miejscu pobytu).

Wnioski dotyczące przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” można składać w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.

 


 

Programy z budżetu państwa - 2024r

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 29 160, 00 zł na dofinansowanie zadania własnego Gminy Wadowice, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym
w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Całkowity koszt zadania to kwota 58 320,00 zł, z czego kwota 29 160,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior +”.

Klub Seniora w Wadowicach działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach. Siedziba Klubu znajduje się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 19.
Klub funkcjonuje w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych za­wodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej itp. – w zależności od potrzeb. Zadaniem Klubu jest organizacja uczestnikom Klubu zajęć umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów. Działalność Klubu polega na motywowaniu Seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań na rzecz innych.


 

Programy z budżetu państwa - 2024r

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych na realizację  Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. w kwocie:

Moduł I 37 385,00 zł ,

Moduł II 17 600,00 zł.

Wsparcie finansowe łączenie wynosi 54 985,00 zł

Całkowity koszt zadania w Module I wynosi 46 731,25 zł, z czego kwota 9 346,25 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice,

Całkowity koszt zadania w Module II wynosi 22.000,00 zł, z czego kwota 4.400,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice,

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego o którym mowa
w Programie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 polegającego na organizowaniu i realizowaniu usług wsparcia na rzecz seniorów  w wieku 60 lat i więcej w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I) oraz wspieranie realizacji usług  opiekuńczych poprzez dostęp  do tzw. „ opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (Moduł II)


 

Programy z budżetu państwa - 2024r

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 54 815,00 zł na realizację  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 75+” na rok 2024. Całkowity koszt zadania to kwota 91 364,00 zł, z czego kwota 36 549,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób w wieku 75+ i więcej, poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, adekwatnie do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już z programu w 2023 roku i będą go kontynuowały oraz osoby, które potrzebują zwiększenia liczby godzin ww. usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określa Rada Miejska w Wadowicach w drodze Uchwały nr XXXI/286/2021 z dnia 24 marca 2021 roku.

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Uczestnicy Programu „Opieka 75+”, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600,00 zł.

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach wynosi 13,00 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową lub całkowitą odpłatność za świadczone usługi.

 

 

 


 

Programy z budżetu państwa - 2024r

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że Gmina Wadowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 359 040,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 359 040,00 zł

 Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę:

 • nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie
  o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć  członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować  czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności,
 • w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa
  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Pliki do pobrania:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 


 

Programy z budżetu państwa - 2024r

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 347/OPS/2024 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Rafał Filo a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic Pani Marta Budzyńska została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023, na okres od 1 stycznia 2024 r. do
31 grudnia 2024 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w ty, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz realizację projektów w ramach rozwoju pomocy społecznej.

Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach zadania: 249 506,00 zł, w tym:

– dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej: 204 036,00 zł,

– dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej: 45 470,00 zł.

 


 

Programy z budżetu państwa - 2024r

 

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu  przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 129 438,00  na realizację usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Wadowice w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota  129 438,00 zł.

Głównym celem Programu  jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 ma za zadanie zwiększenie szans osób z niepełnoprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Wadowice do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Liczba miejsc jest ograniczona!

W 2024 roku zaplanowano udział w Programie:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi do wyżej wymienionego oraz niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi do wyżej wymienionego,
 • osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi do wyżej wymienionego.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” – edycja 2024 proszone są o wypełnienie:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Formularze wskazanych wyżej dokumentów dostępne są poniżej, w plikach do pobrania.

W/w  dokumenty  wraz  z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi do wyżej wymienionych należy złożyć:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wadowicach przy ulicy E. i K. Wojtyłów 4 w Wadowicach, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7 00do 15 00 – od poniedziałku do piątku, w pokoju nr 129.
 • drogą elektroniczną, w formie skanu dokumentów wysłać na adres mailowy: mops@wadowice.pl

– w terminie do 15.03.2024 r.

 

Ważne!

 • Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
 • W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi finansowane ze środków publicznych obejmujące następujące wsparcie:
 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
 • Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.
 • Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
  a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 • W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba ta spełnia co najmniej jedno z określonych niżej wymagań:
  • posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
   i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  • W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci
   z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
   w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
z niepełnosprawnością.

Kwalifikacje i doświadczenie powinny zostać odpowiednio udokumentowane. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa wyżej, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje tut. Ośrodek.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 


 

Programy z budżetu państwa - 2024r

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnienia pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się   w trudnej sytuacji  oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. do 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana:

– osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1552,00 zł netto miesięcznie;

– w przypadku rodzinny, gdy dochód na jednego członka wynosi nie więcej niż 1 200,00 zł netto miesięcznie.

Zadanie w 60% finansowane jest z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja środków finansowych na rok 2024 ( zgodnie z umową nr 165/OPS/D/2024 podpisaną 5 lutego 2024 roku wynosi  46 410,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100). Udział środków własnych Gminy Wadowice powinien stanowić  nie mniej niż 40 % całkowitego kosztu Programu. W budżecie Gminy Wadowice zabezpieczona na ten cel jest kwota  30 940,00 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100). Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom, w zależności od potrzeb dotyczących realizacji Programu.

Całkowita kwota zadania wynosi  77 350,00 zł

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

dla dzieci i młodzieży – w formie posiłków opłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   w Wadowicach i wydawanych w przedszkolach i stołówkach szkolnych;

dla dorosłych – w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności lub w formie posiłków (refundacja kosztów posiłków przyznanych osobom bezdomnym w miejscu pobytu).

Wnioski dotyczące przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek   w szkole i w domu” można składać w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.