Programy z budżetu państwa – 2023

Strona główna / Programy z budżetu państwa – 2023

Programy z budżetu państwa - 2023

 

Programy z budżetu państwa - 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28 800 zł na dofinansowanie zadania własnego Gminy Wadowice, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Całkowity koszt zadania to kwota 57 600,00 zł, z czego kwota 28 800,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+”.

Klub Seniora w Wadowicach działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach. Siedziba Klubu znajduje się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 19. Klub funkcjonuje w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych za­wodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej itp. – w zależności od potrzeb. Zadaniem Klubu jest organizacja uczestnikom Klubu zajęć umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów. Działalność Klubu polega na motywowaniu Seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań na rzecz innych.

—————————————————————————————————————

Programy z budżetu państwa - 2023Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegającego na utworzeniu, wyposażeniu i uruchomieniu 1 mieszkania chronionego wspieranego, w ramach Programu „Za życiem”, w łącznej wysokości 54 320 zł, w tym:

1) na remont mieszkania 32 000 zł,

2) na zakup wyposażenia 22 320 zł.

Całkowity koszt zadania to kwota 118 164,00 zł, z czego kwota 63 844,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Celem przyznania środków jest wsparcie samorządów w tworzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z działaniem 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, spełniających standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 75).

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest utworzenie oraz uruchomienie 1 mieszkania chronionego wspieranego dla 2 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym. Podlegające remontowi i wyposażeniu mieszkanie chronione wspierane znajduje się w Choczni, 34-123, przy ul. T. Kościuszki 302/13.

Wsparcie w mieszkaniu chronionym może zostać przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla: 1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi; 2) osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 75).

 

—————————————————————————————————————

Programy z budżetu państwa - 2023Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 53 132,00 zł na realizację  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 75+” na rok 2023. Całkowity koszt zadania to kwota 88 554,00 zł, z czego kwota 35 422,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób w wieku 75+ i więcej, poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, adekwatnie do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już z programu w 2022 roku i będą go kontynuowały oraz osoby, które potrzebują zwiększenia liczby godzin ww. usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określa Rada Miejska w Wadowicach w drodze Uchwały nr XXXI/286/2021 z dnia 24 marca 2021 roku.

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Uczestnicy Programu „Opieka 75+”, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600,00 zł.

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach wynosi 13,00 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową lub całkowitą odpłatność za świadczone usługi.

 

 

 

 

—————————————————————————————————————

Programy z budżetu państwa - 2023Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 393/OPS/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Rafał Filo
a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic Pani Marta Budzyńska została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022, na okres od 1 stycznia 2023 r. do
31 grudnia 2023 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w ty, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz realizację projektów
w ramach rozwoju pomocy społecznej.

Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach zadania: 256 136,00 zł, w tym:

– dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej: 212 060,00 zł,

– dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej: 44 076,00 zł.

 


Programy z budżetu państwa - 2023

PROGRAM

 WIELOLETNI „SENIOR + ” NA LATA 2021 – 2025 , Edycja 2023 MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
KLUBU SENIORA w WADOWICACH

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2023,
Moduł II, Gmina Wadowice pozyskała środki na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +” na rok 2023. Została przyznana dotacja celowa w kwocie 28 800,00 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Wadowicach.

Klub Seniora w Wadowicach działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.

 


Programy z budżetu państwa - 2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj.:

 • do 15.03.2023 r.: 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej;
 • od 16.03.2023 r.: 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza:

 • do 15.03.2023 r.: 1 164,00 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 900,00 zł netto;
 • od 16.03.2023 r.: 1 552,00 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 1 200,00 zł netto;

Zadanie w 80% finansowane jest z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja środków finansowych na rok 2023 ( zgodnie z aneksem nr 2/2023 z 13 września 2023 roku do umowy nr 165/OPS/D/2023 z 6 lutego 2023 roku zmienionej Aneksem nr 1/2023 z 28 czerwca 2023 roku ) wynosi  132 137,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wadowice powinien stanowić 20 % całkowitego kosztu Programu. W budżecie Gminy Wadowice zabezpieczona na ten cel jest kwota  82 705,00 zł. Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom, w zależności od potrzeb dotyczących realizacji Programu.

Całkowita kwota zadania wynosi  214 842,00 zł

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

 • dla dzieci i młodzieży – w formie posiłków opłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach i wydawanych w przedszkolach i stołówkach szkolnych;
 • dla dorosłych – w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności lub w formie posiłków (refundacja kosztów posiłków przyznanych osobom bezdomnym w miejscu pobytu).

Wnioski dot. przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” można składać w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.


 

Programy z budżetu państwa - 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że Gmina Wadowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 315 489,47 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 315 489,47 zł

 Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę:

 • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć  członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować  czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności,
 • w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Pliki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami–edycja-2023


Programy z budżetu państwa - 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że Gmina Wadowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 88 678,80 zł  zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 88 678,80 zł  zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz
w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności!

Kto może uzyskać wsparcie:

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023