Programy z budżetu państwa – 2022

Strona główna / Programy realizowane z budżetu państwa / Programy z budżetu państwa – 2022

Programy z budżetu państwa - 2022

 

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021 – 2025 , Edycja 2022 MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
KLUBU SENIORA w WADOWICACH

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2022 Moduł II, Gmina Wadowice pozyskała środki na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”
na rok 2022. Zgodnie z umową nr WP-I.946.9.45.2021 zawartą pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic, Pani Marta Budzyńska została przyznana dotacja celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Wadowicach.

Klub Seniora w Wadowicach działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach.

Wartość dofinansowania: 29 160,00 zł


Programy z budżetu państwa - 2022

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 188/OPS/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic Pani Marta Budzyńska została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w ty, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach zadania: 236 083,00 zł.


 

 

 

Programy z budżetu państwa - 2022

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 54 869,75 zł na realizację  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 75+” na rok 2022. Całkowity koszt zadania to kwota 109 739,50 zł, z czego kwota 54 869,75 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób w wieku 75+ i więcej, poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, adekwatnie do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już z programu w 2021 roku i będą go kontynuowały oraz osoby, które potrzebują zwiększenia liczby godzin ww. usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określa Rada Miejska w Wadowicach w drodze Uchwały nr XXXI/286/2021 z dnia 24 marca 2021 roku

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Uczestnicy Programu „Opieka 75+”, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnej – kwoty 776,00 zł
 • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 600,00 zł

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach wynosi 13,00 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego Ośrodek naliczy częściową odpłatność za świadczone usługi.

———————————————————————————————————————————–

Programy z budżetu państwa - 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że Gmina Wadowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 342 720,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 342 720,00 zł.

 Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę:

 • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć  członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować  czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności,
 • w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Pliki do pobrania:

 1. Informacja o Programie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. / fax 033 82 343 39; 033 82 328 18; Fax (wew.110)
www.mops.wadowice.pl; mops@wadowice.pl

———————————————————————————————————————————–

Programy z budżetu państwa - 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że Gmina Wadowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 136.782,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 136.782,00 zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz
w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności!

Kto może uzyskać wsparcie:

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

 1. Informacje o Programie

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. / fax 033 82 343 39; 033 82 328 18; Fax (wew.110)
www.mops.wadowice.pl; mops@wadowice.pl

———————————————————————————————————————————–

 

Programy z budżetu państwa - 2022

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom
i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza
1 164,00 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 900,00 zł netto.

Zadanie może być w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja środków finansowych na rok 2022 zgodnie z umową nr 1/2022 wyniesie 42 904,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wadowice będzie stanowił 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 66 109,00 zł. W budżecie Gminy Wadowice zabezpieczona na ten cel jest kwota 23 205,00 zł. Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

* dla dorosłych – świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Wnioski dot. przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” można składać w formie pisemnej
w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.

Rejony pracowników socjalnych