Programy z budżetu państwa – 2021

Strona główna / Programy realizowane z budżetu państwa / Programy z budżetu państwa – 2021

Programy z budżetu państwa - 2021

DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY ZATRUDNIONYCH PRZEZ BENEFICJENTA NA DZIEŃ OGŁOSZENIA „PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”, TJ. 22 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU.

W ramach Umowy nr 133/AR/FP/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic Pani Marta Budzyńska zostały przyznane środki Finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Całkowita wartość zadania: 5 625,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 4 500,00 zł  (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) w środków finansowanych z Funduszu Pracy

Okres realizacji zadania od 22 października 2021 do 31 grudnia 2021 roku

———————————————————————————————————————————–

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 800/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic Pani Marta Budzyńska została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowita wartość zadania: 44 130,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 35 304 zł  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta cztery złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania

 • rozpoczęcie realizacji zadania 30 maja 2021 roku,
 • zakończenie zadania 31 grudnia 2021 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 608/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic Pani Marta Budzyńska została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowita wartość zadania: 20 243,27 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 16 171 zł  (słownie: szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 • zakończenie zadania 29 maja 2021 roku,
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 października 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1051,50 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 zł netto.

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wyniesie 92 820,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wadowice stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 116 025,00 zł i wynosi 23 205,00 zł. Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

* dla dorosłych – posiłki wydawane w placówkach oświatowych.

Wnioski dot. przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” można składać w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.

Rejony pracowników socjalnych


Program „Opieka 75+” na rok 2021

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie. Program zakłada wsparcie finansowe gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób
w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Wysokość dotacji z budżetu państwa dla gminy Wadowice na realizację Programu Opieka 75+ wynosi 30 732 zł . Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 61 464zł.


W ramach programu dofinansowane zostaną usługi opiekuńcze dla 15 osób w wieku 75 lat, zarówno tych, którym świadczone były one w poprzednim roku jak i tych które nie były objęte jeszcze tą formą pomocy.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 217 872,00 na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Wadowice w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 217 872,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę:

 • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień
w sprawowanie opieki będą dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w następujących obszarach:

– realizację dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy Wadowice (II) tj. organizacja poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy, które będzie świadczone przez radcę prawnego – w wymiarze 4 godzin zegarowych tygodniowo w okresie od czerwca 2021 r. do grudnia 2021 r. oraz specjalistę ds. uzależnień – w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2021 r.

podniesienie jakości działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych dla pracowników Ośrodka (IV).

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wyniesie 28 800,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wadowice stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 36 000,00 zł i wynosi 7 200,00 zł. Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji w/wym. zadania.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z oferowanego poradnictwa specjalistycznego udzielają pracownicy socjalni.

Rejony pracowników socjalnych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że mieszkańcy Gminy Wadowice mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez:

 • radcę prawnego,

 • specjalistę ds. uzależnień.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. usług proszone są o kontakt celem ustalenia terminu wizyty, pod numerem telefonu: 33 823 28 18 wew. 123

Nieodpłatne poradnictwo prawne ma na celu wsparcie rodzin/osób w rozwiązywaniu problemów o charakterze prawnym. Poradnictwo prawne oprócz konsultacji obejmuje również sporządzanie stosownych pozwów sądowych, pism procesowych, podań, wniosków, odwołań – w zależności od potrzeb klientów.

Nieodpłatne usługi świadczone przez specjalistę ds. uzależnień mają na celu diagnozowanie uzależnienia, motywowanie i kierowanie do leczenia odwykowego oraz dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, a także wspieranie osób uzależnionych w procesie leczenia oraz konsultacje i wsparcie dla członków rodzin osób uzależnionych.

Usługi są finansowane w 80% z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego (kwota dotacji celowej przeznaczona na usługi w formie poradnictwa prawnego wynosi 13 440,00 zł, natomiast na usługi świadczone przez specjalistę ds. uzależnień 7 680,00 zł). W pozostałej części usługi finansowane są ze środków własnych Gminy Wadowice. Całkowita wartość usług świadczonych przez radcę prawnego wynosi 16 800,00 zł, natomiast usług świadczonych przez specjalistę ds. uzależnień wynosi 9 600,00 zł.


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o przyjęciu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 129.999,99 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Wadowice w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 129.999,99 zł.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Wadowice do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Kto może uzyskać wsparcie:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

 • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 • korzystania z dóbr kultury,

 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,

 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

1. Karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu i dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Dokumenty w/w. należy złożyć w następujący sposób:

osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wadowicach przy ulicy E. i K. Wojtyłów 4 w Wadowicach, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7.00-15.00, w dniach od poniedziałku do piątku,
– drogą elektroniczną, w formie skanu dokumentów wysłać na adres mailowy: mops@wadowice.pl

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności,

 • w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia

 2. Informacje o Programie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. / fax 033 82 343 39; 033 82 328 18; Fax (wew.110)
www.mops.wadowice.pl; mops@wadowice.pl


Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 166/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk a Gminą Wadowice w imieniu której, działa Zastępca Burmistrza Wadowic Pani Marta Budzyńska została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w ty, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach zadania: 206 087,00 zł.