Poszukiwany wykonawca do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej

Strona główna / Aktualności / Poszukiwany wykonawca do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej

Poszukiwany wykonawca do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach poszukuje wykonawcy do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej – zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 816).

Specjalistyczne usługi mają być świadczone na rzecz 1 dziecka tj. dla:

  • chłopca ze spektrum autyzmu, w wymiarze średnio 1 godziny zegarowej tygodniowo;

Wskazane wyżej usługi mogą świadczyć osoby spełniające wymagania wynikające z § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 816), tj.:

ust.1: „Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: (…) terapeuty zajęciowego (…) lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi”,

ust. 2: „Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoba do kontaktu:

Karolina Kalec, tel. 33 823 28 18 wew. 124.

Wprowadzono: 8 lipca 2024