Przemoc w rodzinie

Strona główna / Pomoc Społeczna / Przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logo ulotki/plakatu dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w ramach działań profilaktycznych, informacyjno  – edukacyjnych prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach. Działania te realizowane są zgodnie z zapisem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy przyjętym na lata 2021-2025 Uchwałą nr XXX/268/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lutego 2021 roku.

Informacje o konkursie:

 1. Organizator:

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych symboli graficznych (logo) ulotki/plakatu dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w ramach działań profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach.
 2. Konkurs obejmuje 4 etapy:

etap 1 (01.10.2021r. – 15.10.2021r.) – wykonanie i przekazanie prac uczestników,

– etap 2 (18.10.2021r. – 22.10.2021r.) – wyłonienie zwycięzców przez Komisję Konkursową,

– etap 3 (25.10.2021r. – 29.10.2021r.) – ogłoszenie wyników konkursu,

– etap 4 (02.11.2021r.- 09.02.2021r.)- rozdanie nagród podczas wernisażu.

 1. Zwycięskie prace posłużą do wykonania oficjalnego logo ulotki/plakatu dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, które w ramach działań profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych realizowanych będzie wykorzystane w dowolny sposób przez Organizatora.

Regulamin:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 0-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wadowice.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na
  udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o
  Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. według wzoru określonego w  załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie propozycji logo projektu w dowolnej technice artystycznej lub cyfrowej w formacie nie mniejszym niż A4.
 5. Logo musi odzwierciedlać temat projektu związany z zakresem profilaktyki przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Prace należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, I piętro budynku, pokój nr 23, w nieprzekraczalnym terminie do tj. 15 października 2021 r., czytelnie podpisać na odwrocie podając: imię, nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy.
 7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, powołaną przez
  Organizatora, w terminie od 18–22 października 2021 roku. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
  – zgodność pracy z tematem,
  – jakość wykonania,
  – oryginalność i pomysłowość,
  – walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  – stopień trudności wykonania.
 8. Zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii klas 0-III i w kategorii klas IV-VIII otrzymają nagrody rzeczowe.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca października 2021 r. i zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu.
 10. Laureaci wraz z opiekunami prawnymi/ wychowawcami klas zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie Organizatora podczas, którego nastąpi uroczyste rozdanie nagród.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznianie prac i danych osobowych.
 12. Logo przesłane na konkurs staje się własnością Organizatora, który może je wykorzystywać w dowolny sposób do celów promocyjnych, informacyjno – edukacyjnych przez Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach.
  13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

Życzymy ciekawych pomysłów i zachęcamy do udziału!

Zespół  Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wadowicach.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 2.  Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest Piotr Karcz, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: pkarcz@wadowice.pl
 3.  Dane osobowe uczestników  będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4.  Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  inne jednostki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach,  uprawnione organy publiczne,  podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,  podmioty drukujące prace konkursowe.
 5.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6.  Uczestnikom konkursu , którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) ograniczenia przetwarzania danych, c) wniesienia sprzeciwu, d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7.  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie uczestników.
 9.  Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10.  Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika,
 11.  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 


Gdzie szukać pomocy, jeśli doświadczasz przemocy ?

         Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z tego stanu potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć  działania służące ochronie osób doświadczających przemocy.

Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb- psychologa, prawnika, policjanta , lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy razem. Na taką formę pomocy możesz liczyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Działa tutaj Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie/ pokój 32, I piętro/

W punkcie tym można uzyskać konkretne informacje na temat przemocy w rodzinie. Można porozmawiać z psychologiem oraz specjalistą ds. uzależnień i pracownikiem socjalnym

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Wadowice, ul. E i K Wojtyłów 4 osobiście lub telefonicznie 33 8234339 wew.123, kom.794 394 662.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym realizuje na bieżąco cele główne i szczegółowe zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy przyjętym na lata 2014-2020 Uchwałą nr XXVII/256/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014 r.

Na bieżąco prowadzone są działania informacyjno – edukacyjne wśród mieszkańców Gminy Wadowice. Rozpowszechniane są ulotki dotyczące przemocy i adresy instytucji, gdzie można uzyskać pomoc. Realizowana jest procedura „Niebieskiej Karty” poprzez pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, na których opracowywane są plany pomocy dla poszczególnych rodzin dotkniętych przemocą.

W roku 2018 do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 59 „Niebieskich Kart”, w tym 49 zostało założonych przez Komendę Powiatowa Policji w Wadowicach, 4 przez oświatę oraz 6 przez pomoc społeczną ( MOPS, OIK).

W roku 2018 tut. Ośrodek realizował projekt pn. ,,Nie Krzywdź mnie – mam prawo do bezpiecznego dzieciństwa”. Projekt ten był dofinansowany w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie’’. Działania te, nastawione były na wsparcie profilaktyczno -terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wszystkie założone cele projektu tj. m.in. zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie i skuteczności ochrony ich praw, wzrost poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości, pewności siebie dzieci/młodzieży zostały zrealizowane poprzez działanie nr I – „Przyjdź, porozmawiaj” – grupowe warsztaty z psychologiem ukierunkowane na trening kompetencji interpersonalnych, podniesienie samooceny, budowanie bądź odbudowanie wiary we własne możliwości, uzyskanie świadomości zachowań agresywnych, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, doradztwo, pogadanki oraz działanie nr II – „Nauka przez teatr” – profilaktyczno-edukacyjne spektakle dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wadowice. Działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza spektakle teatralne, w których łącznie wzięło udział 456 dzieci/młodzieży. Działanie nr III: „Bezpieczny świat dziecka”, czyli rola nowych form i metod wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą w rodzinie – Zostało zrealizowane w formie konferencji-szkolenia dla liderów oraz reprezentantów lokalnej społeczności oraz instytucji działających na co dzień w zakresie przeciwdziałania przemocy (Policja, kuratorzy, służba zdrowia, nauczyciele) na temat konieczności partnerskich działań lokalnej społeczności, organizacji pożytku publicznego, instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pokazanie sposobów wdrożenia pracy środowiskowej na rzecz dzieci/młodzieży, koordynacja działań. W szkoleniu tym wzięło udział 50 osób.

Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie

W celu budowy „sieci” wymiany informacji, rozwijania i umacniania współpracy różnych instytucji w zakresie rozpoznawania przemocy oraz skutecznego podejmowania działań, mających na celu jej zatrzymanie, na bieżąco współpracujemy z: Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, Wadowickim Stowarzyszeniem Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Viktoria”, Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi Sądu Rejonowego w Wadowicach, Pedagogami ze szkół z terenu gminy Wadowice, Feniks OIK w Radoczy, GKRPA w Wadowicach, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wadowicach.

Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. W punkcie tym dyżuruje pracownik socjalny i psycholog. Dostępny jest telefon komórkowy, na który mogą dzwonić osoby doznające przemocy, jak i osoby zgłaszające niepokojące sytuacje w środowisku.

Nadmienia się, iż osoby doznające przemocy w rodzinie, które w obawie o swoje życie i zdrowie nie mogące pozostać
w miejscu zamieszkania mogą być umieszczone w Feniks Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy, natomiast matki mające dzieci do lat 10-ciu w Domu Samotnej Matki w Wadowicach.

———————————————————————————————————-


Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Epidemia koronawirusa oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w sposób diametralny zmieniły życie ofiar przemocy domowej. Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotowali tzw. „plan awaryjny” –  informacje użyteczne w dobie pandemii. Ów plan obejmuje kilka kroków wśród których znalazły się:

Obserwacja zachowania osoby agresywnej:
– Nauka dbania dzieci o bezpieczeństwo w tym wyposażenie wiedzę o instytucjach pomocowych
– Lokalizacja tzw. bezpiecznego miejsca – unikanie kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.
– Przygotowanie do ucieczki, spakowanie do podręcznej torby niezbędnych rzeczy, aby w każdej chwili móc ją zabrać.

Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
– Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty
– Leki
– Telefon
– Pieniądze/ karta płatnicza
– Ładowarka
– Numery ważnych telefonów
– Klucze do domu
– Obdukcje lekarskie (jeśli masz)
– Numery kont bankowych (zapisane)
– Bielizna na zmianę
– Szczoteczka do zębów
– Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu).
Nie należy uciekać od dzieci!, gdyż one również mogą być zagrożone.

Poznanie swoich sojuszników – rozmowa z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w domu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z kroków po adresem:
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf