Przemoc w rodzinie

Strona główna / Pomoc Społeczna / Przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym realizuje na bieżąco cele główne i szczegółowe zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy przyjętym na lata 2014-2020 Uchwałą nr XXVII/256/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014 r.

Na bieżąco prowadzone są działania informacyjno – edukacyjne wśród mieszkańców Gminy Wadowice. Rozpowszechniane są ulotki dotyczące przemocy i adresy instytucji, gdzie można uzyskać pomoc. Realizowana jest procedura „Niebieskiej Karty” poprzez pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, na których opracowywane są plany pomocy dla poszczególnych rodzin dotkniętych przemocą.

W roku 2018 do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 59 „Niebieskich Kart”, w tym 49 zostało założonych przez Komendę Powiatowa Policji w Wadowicach, 4 przez oświatę oraz 6 przez pomoc społeczną ( MOPS, OIK).

W roku 2018 tut. Ośrodek realizował projekt pn. ,,Nie Krzywdź mnie – mam prawo do bezpiecznego dzieciństwa”. Projekt ten był dofinansowany w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie’’. Działania te, nastawione były na wsparcie profilaktyczno -terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wszystkie założone cele projektu tj. m.in. zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie i skuteczności ochrony ich praw, wzrost poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości, pewności siebie dzieci/młodzieży zostały zrealizowane poprzez działanie nr I – „Przyjdź, porozmawiaj” – grupowe warsztaty z psychologiem ukierunkowane na trening kompetencji interpersonalnych, podniesienie samooceny, budowanie bądź odbudowanie wiary we własne możliwości, uzyskanie świadomości zachowań agresywnych, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, doradztwo, pogadanki oraz działanie nr II – „Nauka przez teatr” – profilaktyczno-edukacyjne spektakle dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wadowice. Działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza spektakle teatralne, w których łącznie wzięło udział 456 dzieci/młodzieży. Działanie nr III: „Bezpieczny świat dziecka”, czyli rola nowych form i metod wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą w rodzinie – Zostało zrealizowane w formie konferencji-szkolenia dla liderów oraz reprezentantów lokalnej społeczności oraz instytucji działających na co dzień w zakresie przeciwdziałania przemocy (Policja, kuratorzy, służba zdrowia, nauczyciele) na temat konieczności partnerskich działań lokalnej społeczności, organizacji pożytku publicznego, instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pokazanie sposobów wdrożenia pracy środowiskowej na rzecz dzieci/młodzieży, koordynacja działań. W szkoleniu tym wzięło udział 50 osób.

Przemoc w rodziniePrzemoc w rodziniePrzemoc w rodzinie

W celu budowy „sieci” wymiany informacji, rozwijania i umacniania współpracy różnych instytucji w zakresie rozpoznawania przemocy oraz skutecznego podejmowania działań, mających na celu jej zatrzymanie, na bieżąco współpracujemy z: Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, Wadowickim Stowarzyszeniem Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Viktoria”, Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi Sądu Rejonowego w Wadowicach, Pedagogami ze szkół z terenu gminy Wadowice, Feniks OIK w Radoczy, GKRPA w Wadowicach, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wadowicach.

Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. W punkcie tym dyżuruje pracownik socjalny i psycholog. Dostępny jest telefon komórkowy, na który mogą dzwonić osoby doznające przemocy, jak i osoby zgłaszające niepokojące sytuacje w środowisku.

Nadmienia się, iż osoby doznające przemocy w rodzinie, które w obawie o swoje życie i zdrowie nie mogące pozostać
w miejscu zamieszkania mogą być umieszczone w Feniks Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy, natomiast matki mające dzieci do lat 10-ciu w Domu Samotnej Matki w Wadowicach.

———————————————————————————————————-


Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Epidemia koronawirusa oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w sposób diametralny zmieniły życie ofiar przemocy domowej. Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotowali tzw. „plan awaryjny” –  informacje użyteczne w dobie pandemii. Ów plan obejmuje kilka kroków wśród których znalazły się:

Obserwacja zachowania osoby agresywnej:
– Nauka dbania dzieci o bezpieczeństwo w tym wyposażenie wiedzę o instytucjach pomocowych
– Lokalizacja tzw. bezpiecznego miejsca – unikanie kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.
– Przygotowanie do ucieczki, spakowanie do podręcznej torby niezbędnych rzeczy, aby w każdej chwili móc ją zabrać.

Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
– Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty
– Leki
– Telefon
– Pieniądze/ karta płatnicza
– Ładowarka
– Numery ważnych telefonów
– Klucze do domu
– Obdukcje lekarskie (jeśli masz)
– Numery kont bankowych (zapisane)
– Bielizna na zmianę
– Szczoteczka do zębów
– Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu).
Nie należy uciekać od dzieci!, gdyż one również mogą być zagrożone.

Poznanie swoich sojuszników – rozmowa z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w domu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z kroków po adresem:
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf