Placówki wsparcia dziennego

Strona główna / Pomoc Społeczna / Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego

Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednym z elementów wsparcia rodziny, będącym zadaniem własnym gminy, jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

Celem prowadzenia placówek wsparcia dziennego jest pomaganie w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych.

Placówki wsparcia dziennego zapewniają wychowankom wszechstronne wsparcie, począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe, a dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej gwarantują specjalistyczną pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczną. Wykwalifikowana kadra organizuje aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez zabawy rekreacyjno-sportowe, a także dba o rozwój zainteresowań, talentów, predyspozycji i pasji dzieci poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, fotograficznych, kulinarnych, plastycznych itp. Wychowankowie placówek mają również okazję brać udział w różnego rodzaju warsztatach, wycieczkach, wyjazdach do teatru, kina itp.

Na terenie Gminy Wadowice funkcjonuje osiem placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży:

 • Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II w Wadowicach prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Prowincja Krakowska,
 • Świetlica Terapeutyczno- Integracyjna „Szansa” w Wadowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DAĆ SZANSĘ” w Wadowicach,
 • Świetlica Integracyjna – Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Wadowicach,
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wadowicach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Wadowicach,
 • Świetlica Podwórkowa „Bajkonators” w Wysokiej prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska,
 • Świetlica Podwórkowa „Żółte Stopy” w Wadowicach prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska,
 • Świetlica Podwórkowa „Słoneczne Wilki” w Wadowicach prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska,
 • Świetlica Podwórkowa „Wodni Przyjaciele” w Choczni prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska.

Podmioty, które mogą prowadzić placówkę wsparcia dziennego

 1. Gmina
 2. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej – którym gmina zleciła realizację tego zadania na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta.

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego

 1. Podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres tut. Ośrodka.
 • Wniosek powinien być złożony przez osobę, która będzie uprawniona do reprezentowania tego podmiotu przed organem administracji.

2.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a)  dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma
prowadzić działalność,

 •    W przypadku placówki prowadzonej w formie pracy podwórkowej nie ma konieczności przedstawiania wskazanego
  wyżej dokumentu.

b) odpis z właściwego rejestru,

c) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,

 • Z uwagi na fakt, że oświadczenia te składane są w ramach postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 75 § 2 k.p.a. jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

d) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

e)  regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

f)  informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego i informacja o niezaleganiu w regulowaniu
zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
.

  3. Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
E. i K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice

  4. Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

  5.  Tryb odwoławczy:

 • Na odmowę wydania zezwolenia lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Krakowie, za pośrednictwem tut. Ośrodka w terminie 14 dni od otrzymania zezwolenia.

   6. Opłaty:

 • Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

   7.   Osoba do kontaktu:

Edyta Pytel
tel. (33) 82 343 39 wew. 125
e-mail: e.pytel@wadowice.pl

    8.  Podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia musi spełniać wymagania określone w ustawie.

 • W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie lub gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem – następuje odmowa wydania zezwolenia.

 9.  Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

a) przestał spełniać warunki określone w ustawie,

b) nie przedstawi na żądanie organu, który wydał zezwolenie, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów,

– organ wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu organ cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagania, które musi spełniać placówka wsparcia dziennego

 1. Placówka wsparcia dziennego musi być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.
 • Wymóg ten nie dotyczy placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 • Spełnienie powyższych wymagań, potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.

2. Placówką wsparcia dziennego musi kierować kierownik, który spełnia następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym
kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie,
resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu
egzekucyjnego,

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) w przypadku wychowawcy:

 • wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

b) w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna,

c) w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o
zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,

d)  w przypadku osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu
potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną,

e) w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego
lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.

 • Ponadto pracować z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może wyłącznie osoba, która:

a)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

b)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu
egzekucyjnego,

c)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Inną osobą zatrudnioną w placówce wsparcia dziennego tj. osobą niebędącą kierownikiem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, osobą prowadzącą terapię, czy opiekunem dziecięcym – może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Dodatkowo przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariuszem może być osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Należy pamiętać, iż warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, powinno zostać sporządzone pisemne porozumienie określające zakres, sposób i czas pracy świadczonej przez wolontariusza nieodpłatnie. Porozumienie to powinno zawierać także postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4.    Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej
niż 15 dzieci.

5. Placówka powinna posiadać regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika tej placówki określający
szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej
dziecka oraz sposób jej prowadzenia.

6.   Placówka wsparcia dziennego powinna posiadać również statut placówki (określający m.in. cel powołania placówki
wsparcia dziennego, jej strukturę organizacyjną oraz podział zadań pomiędzy wyodrębnione komórki organizacyjne).

Rodzaje placówek wsparcia dziennego

 1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych – zapewnia dziecku:
 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej – w szczególności:

 • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne,
 • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

3. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej – realizuje działania animacyjne i
socjoterapeutyczne.

4. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach tj. np. w formie opiekuńczo-
specjalistycznej.

wykaz placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Wadowice

Dokumenty do pobrania:

wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek

informacja o sposobie finansowania placówki

oświadczenie o NIP i REGON