Małopolski Tele-Anioł

Strona główna / Pomoc Społeczna / Małopolski Tele-Anioł

Małopolski Tele-Anioł

Na terenie województwa małopolskiego od 29 marca 2018 roku do 28 marca 2021 roku realizowany jest Projekt „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt ten jest realizowany przez Województwo Małopolskie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne
w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. W ramach projektu 10 000 niesamodzielnych Małopolan uzyska wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki polegające również na możliwości uzyskania opaski, która działa jak mały telefon komórkowy – pozwala na połączenie z centrum medycznym za pomocą jednego przycisku. W ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy centrum, ale także jej bliscy.

Projekt kierowany jest do osób niesamodzielnych, które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinny być objęte stałą opieką – a nie są, bo np. mieszkają same. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, otrzymają oni proste w obsłudze opaski, które pozwolą im wezwać pomoc.

Kto może zgłosić się do Projektu „Małopolski Tele-Anioł”?

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała
  w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku
  z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.do końca października br. Przewiduje się, że w ramach niego zostanie wyłonionych 5 tysięcy niesamodzielnych osób.

Jak zgłosić się do Projektu?

KROK 1
Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja 

KROK 2
Wypełniony formularz prześlij lub złóż w Biurze Projektu.

KROK 3
Oczekuj na kontakt – zostaniesz zaproszony na spotkanie. W tym czasie:
– wypełnij u swojego lekarza druk – zaświadczenie lekarskie (dostępne na stronie
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Za%C5%9Bwiadczenie%20lekarskie%20wz%C3%B3r_3.pdf oraz w Urzędzie)
– przygotuj dokumenty, które zostały zadeklarowane w formularzu

KROK 4
Zostaniesz zaproszony do projektu:
– otrzymasz opaskę bezpieczeństwa
– jeśli jesteś w szczególnej sytuacji – będziesz miał dostęp do usług opiekuńczych i sąsiedzkich dostosowanych do Ciebie

Gdzie należy złożyć wniosek?

Formularze zgłoszeniowe można składać:

 1. Osobiście w jednym z miejsc:

  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
   ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)

  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
   ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)

  • Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1,
   31-026 Kraków (parter)

  • w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego

  • w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

   • Biuro projektu Lidera –ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: teleopieka@umwm.pl

   • Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas
    w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158

   • Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

 2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”.

 3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Choć rekrutacja do pierwszej edycji Projektu „Małopolski Tele-Anioł” powoli dobiega końca, ze względu na duże zainteresowanie istnieje możliwość, że zostanie otwarta druga edycja Programu.

Dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Więcej informacji na temat Projektu „Małopolski Tele-Anioł” można znaleźć na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/teleaniol