O jednostce

Strona główna / Ośrodek / O jednostce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Wadowice powołaną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Realizacja zadań

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie.

Wśród podstawowych zadań realizowanych przez Ośrodek, wymienić należy:

 1. przyznawanie zasiłków pieniężnych (stałych, okresowych i celowych),
 2. przyznawanie pomocy w naturze i usługach,
 3. dożywianie dzieci,
 4. udzielanie schronienia posiłków i odzieży osobom tego pozbawionym,
 5. kierowanie do domów pomocy społecznej i pokrywanie części kosztów związanych z pobytem w tych domach,
 6. współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej,
 7. świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych,
 8. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 9. praca socjalna,
 10. sprawianie pogrzebów,
 11. realizacja innych zadań wynikających z programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Wszystkie świadczenia pomocy społecznej (z wyjątkiem pracy socjalnej) przyznawane są w formie decyzji administracyjnych wydawanych przez kierownika Ośrodka. Od decyzji tych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie przyznania świadczenia muszą być poprzedzone wywiadem rodzinnym (środowiskowym) przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, oraz u rodziny zobowiązanej do alimentacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, tj.:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1952),
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. 2018 poz. 554),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1510),
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1260) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 7. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1878),
 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1390),
 9. ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 998),
 10. innych aktów wynikających z przepisów prawa.
  Aneks nr 1 do Regulaminu Ośrodka
  Aneks nr 2 do Regulaminu Ośrodka
  Regulamin Organizacyjny + schemat od 01.08.2021 r.

Statut MOPS

regulamin organizacyjny + schemat

Zadządzenie Nr 23a Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach szczególnych rozwiązań dot. COVID19

Zarządzenie Nr 18 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach z dnia 22.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach działań organizacyjnych związanych z COVID1