KONKURS

Strona główna / KONKURS

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logo ulotki/plakatu dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w ramach działań profilaktycznych, informacyjno  – edukacyjnych prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach. Działania te realizowane są zgodnie z zapisem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy przyjętym na lata 2021-2025 Uchwałą nr XXX/268/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lutego 2021 roku.

Informacje o konkursie:

 1. Organizator:

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych symboli graficznych (logo) ulotki/plakatu dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w ramach działań profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach.
 2. Konkurs obejmuje 4 etapy:

etap 1 (01.10.2021r. – 15.10.2021r.) – wykonanie i przekazanie prac uczestników,

– etap 2 (18.10.2021r. – 22.10.2021r.) – wyłonienie zwycięzców przez Komisję Konkursową,

– etap 3 (25.10.2021r. – 29.10.2021r.) – ogłoszenie wyników konkursu,

– etap 4 (02.11.2021r.- 09.02.2021r.)- rozdanie nagród podczas wernisażu.

 1. Zwycięskie prace posłużą do wykonania oficjalnego logo ulotki/plakatu dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, które w ramach działań profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych realizowanych będzie wykorzystane w dowolny sposób przez Organizatora.

Regulamin:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 0-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wadowice.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na
  udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o
  Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu
 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie propozycji logo projektu w dowolnej technice artystycznej lub cyfrowej w formacie nie mniejszym niż A4.
 5. Logo musi odzwierciedlać temat projektu związany z zakresem profilaktyki przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Prace należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, I piętro budynku, pokój nr 23, w nieprzekraczalnym terminie do tj. 15 października 2021 r., czytelnie podpisać na odwrocie podając: imię, nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy.
 7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, powołaną przez
  Organizatora, w terminie od 18–22 października 2021 roku. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
  – zgodność pracy z tematem,
  – jakość wykonania,
  – oryginalność i pomysłowość,
  – walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  – stopień trudności wykonania.
 8. Zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii klas 0-III i w kategorii klas IV-VIII otrzymają nagrody rzeczowe.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca października 2021 r. i zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu.
 10. Laureaci wraz z opiekunami prawnymi/ wychowawcami klas zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie Organizatora podczas, którego nastąpi uroczyste rozdanie nagród.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznianie prac i danych osobowych.
 12. Logo przesłane na konkurs staje się własnością Organizatora, który może je wykorzystywać w dowolny sposób do celów promocyjnych, informacyjno – edukacyjnych przez Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wadowicach.
 13.  Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Życzymy ciekawych pomysłów i zachęcamy do udziału!

Zespół  Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wadowicach.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 2.  Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest Piotr Karcz, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: pkarcz@wadowice.pl
 3.  Dane osobowe uczestników  będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4.  Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  inne jednostki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach,  uprawnione organy publiczne,  podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,  podmioty drukujące prace konkursowe.
 5.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6.  Uczestnikom konkursu , którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) ograniczenia przetwarzania danych, c) wniesienia sprzeciwu, d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7.  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie uczestników.
 9.  Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10.  Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika,
 11.  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.