„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Strona główna / Aktualności / „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wadowicach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem, który będzie trwał od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r.

Planowany termin realizacji Programu: od miesiąca lipca 2022 r. do miesiąca grudnia 2022 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 8  mieszkańców Gminy Wadowice  w podziale na:

– 4 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww. ,

– 4 osoby dorosłe z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób zainteresowanych ww. programem, decyduje kolejność zgłoszeń. Spośród wszystkich kart zgłoszeń do programu zostanie zakwalifikowanych 8 osób. Osoby niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział osób w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Osoby niepełnosprawne, chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone
są o wypełnienie Karty zgłoszenia (załącznik  nr 8) do Programu oraz dołączenia do niej:

  • Kserokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zmianami) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia
    o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Zakres czynności w ramach usług asystenta do programu – załącznik  nr 9 (wypełnia pracownik socjalny w porozumieniu z uczestnikiem);
  • Podpisana klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 – załącznik  nr 13;
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – jeśli dotyczy.

Ww. dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wadowicach przy ulicy E. i K. Wojtyłów 4 w Wadowicach, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7.00-15.00, w dniach  od poniedziałku do piątku,

– drogą elektroniczną, w formie skanu dokumentów wysłać na adres mailowy: mops@wadowice.pl

 

Pliki do pobrania:

Załącznik_nr_8_do_programu

Załącznik_nr_9_do_programu

Załącznik_nr_13_do_programu

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w WadowicachE. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

tel. / fax 033 82 343 39; 033 82 328 18; Fax (wew.110)

www.mops.wadowice.pl; mops@wadowice.pl

Wprowadzono: 5 lipca 2022