Programy realizowane z budżetu państwa

Strona główna / Programy realizowane z budżetu państwa

Programy realizowane z budżetu państwa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1051,50 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 zł netto.

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wyniesie 92 820,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wadowice stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 116 025,00 zł i wynosi 23 205,00 zł. Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

* dla dorosłych – posiłki wydawane w placówkach oświatowych.

Wnioski dot. przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” można składać w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.

Rejony pracowników socjalnych


Program „Opieka 75+” na rok 2021

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie. Program zakłada wsparcie finansowe gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób
w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Wysokość dotacji z budżetu państwa dla gminy Wadowice na realizację Programu Opieka 75+ wynosi 30 732 zł . Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 61 464zł.


W ramach programu dofinansowane zostaną usługi opiekuńcze dla 15 osób w wieku 75 lat, zarówno tych, którym świadczone były one w poprzednim roku jak i tych które nie były objęte jeszcze tą formą pomocy.