„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Strona główna / Aktualności / „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

"Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 100 187,00 zł na realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Wadowice w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 123 984,00 zł, z czego kwota 23 806,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Dzięki powyższemu Gmina Wadowice uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 18 mieszkańców Gminy Wadowice
w podziale na:
– 10 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym,
– 8 dzieci z orzeczeniem o z orzeczeniem o niepełnosprawności, którą można realizować w:

  1. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  3. w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowanane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osoba niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji/ medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, pod nr tel. 33 82 343 39 wew. 126 i 127, e-mail: mops@wadowice.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Karta oceny stanu wg skali FIM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. / fax 033 82 343 39; 033 82 328 18; Fax (wew.110)
www.mops.wadowice.pl; mops@wadowice.pl

Wprowadzono: 25 sierpnia 2020