Zaproszenie do składania ofert – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 – z późn. zm.). Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

zaproszenie do składania ofert – psycholog

Kontynuuj Czytanie →

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 100 187,00 zł na realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Wadowice w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 123 984,00 zł, z czego kwota 23 806,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Dzięki powyższemu Gmina Wadowice uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 18 mieszkańców Gminy Wadowice
w podziale na:
– 10 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym,
– 8 dzieci z orzeczeniem o z orzeczeniem o niepełnosprawności, którą można realizować w:

  1. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  3. w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowanane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osoba niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji/ medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, pod nr tel. 33 82 343 39 wew. 126 i 127, e-mail: mops@wadowice.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Karta oceny stanu wg skali FIM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. / fax 033 82 343 39; 033 82 328 18; Fax (wew.110)
www.mops.wadowice.pl; mops@wadowice.pl

Kontynuuj Czytanie →

UWAGA

Pomoc rzeczowa dla mieszkańców Gminy Wadowice, którzy w wyniku epidemii wirusa COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Jeżeli z powodu epidemii znalazłeś się w trudnej sytuacji z powodu np. utraty pracy, braku opieki medycznej, braku dostępu do rehabilitacji lub inne, możesz otrzymać pomoc rzeczową w formie paczki żywnościowej oraz środków higienicznych.

Wniosek o pomoc dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub bezpośrednio w Ośrodku w pokoju 23, I piętro. Uzupełniony należy złożyć do 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie tut. Ośrodka w pokoju nr 23, I piętro. Nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty

Paczki wydawane będą do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania zasobów.

Załącznik:

WNIOSEK O POMOC

 

Kontynuuj Czytanie →

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19, dodatek mieszkaniowy, może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Kontynuuj Czytanie →